ИЗРАЗЯВАНЕ НА ЕМОЦИИТЕ ПРИ ХОРАТА


Изразяване на емоциите при хората

Измененията в състоянието на организма имат общ характер и не зависят от спецификата на преживяваната емоция. Така например, ускоряване на пулса има и когато се преживява гняв, и когато се преживява радост, а той се забавя при преживяване на тъга или облекчение. Физиологичните реакции на емоциите се отнасят към:

֍ промяната на кожното съпротивление;

֍ измененията в пулсовата честота;

֍ измененията на дишането;

֍ свиването или разширяването на кръвоносните съдове и съответно изменения в кръвното налягане;

֍ промяната на кожната температура;

֍ повишеното потоотделяне;

֍ свиването или разширяването на очните зеници.

Наред с изброените по-горе физиологични реакции се наблюдават и промени в химичния и хормоналния състав на кръвта, слюнката и урината. Едновременно с това настъпват изменения в мускулния тонус, които чрез механизмите на обратната връзка подават сигнали в структурите на главния мозък, които управляват емоционалната реакция. Тези физиологични реакции възникват и протичат автоматично и много трудно се поддават на съзнателен контрол. На този факт се основава използването в следствената практика и оперативно-издирвателната дейност на правоохранител¬ните органи на т. нар. “детектор на лъжата”, който представлява уред за регистриране на физиологичните реакции. По специална методика се задават серия въпроси и се следят физиологичните изменения, съпътстващи отговора на всеки от тях.